LLOGUER DE FURGONETES I CAMIONS - VAN & TRUCK HIRE

- RESERVA


Condicions de Lloguer

G.A.T 2000 S.L en aquest contracte lloga a l'arrendatari firmant en l'anvers el vehicle descrit acceptant les condicions de lloguer especificades a continuació, en les que les dues parts pacten: L'arrendatari rep el vehicle en perfectes condicions d'utilització, amb totes les peces i accessoris indicats en l'anvers, i es compromet a no efectuar cap modificació en la seva estructura, a no muntar baca sobre el seu sostre ni a transportar equipatges ni mercaderies sobre el mateix. 

L'arrendatari rep el vehicle amb el dipòsit de combustible ple, comprometent-se a retornar-lo en el mateix estat, i es fa càrrec de tot la despesa de combustible consumit durant tot el temps de l'arrendament. L'arrendatari pagarà a GAT2000 la part corresponent a combustible que falti fins a omplir el dipòsit. L'incompliment d'aquesta clausula podrà donar lloc a la imposició de càrrecs addicionals. 

L'arrendatari es compromet a retornar el vehicle, juntament amb les peces i accessoris , en la data acordada i en lloc que va ser lliurat. Si l'arrendatari desitja prorrogar la durada del contracte , haurà de comunicar-lo a GAT2000 , abans de la data de finalització del mateix, si així es requereix formalitzar un nou contracte. L'incompliment d'aquesta clausula podrà donar lloc a la imposició de càrrecs addicionals. 

L'arrendatari no cedirà , llogarà, vendrà o hipotecarà el vehicle o qualsevol part o accessori del mateix , i de cap manera i en cap cas, utilitzarà el vehicle de manera que pugni amb el dret de propietat de l'arrendador. 

Únicament estan autoritzats a conduir el vehicle l'arrendatari i aquelles persones autoritzades en el contracte. Aquestes persones han de ser majors de 23 anys, segons la categoria del vehicle i amb un mínim de 2 anys d'antiguitat en el permís de conduir. 

L'arrendatari i qualsevol conductor, conforme amb l'anterior punt,participen com assegurat dels beneficis d'una pòlissa d'assegurances d'automòbils , que pot examinar en l'oficina de l'arrendador. Aquesta pòlissa inclou responsabilitat civil i danys a tercers il·limitats. L'arrendatari accepta els termes i condicions de la mateixa, quedant entès que és una pòlissa normal d'assegurances d'automòbils d'Espanya. 

L'arrendatari és responsable dels danys soferts en el vehicle fins a la quantitat fixada en l'apartat FRANQUÍCIA del contracte de lloguer, quedant exclosos en aquest limit de danys per causes alienes al tràfic rodat, cops contra objectes estàtics, i els cops causats en sostre o parts superiors del vehicle, per exemple per xocs contra arbres, branques, ponts, rampes, columnes,etc..així com les burxades i danys causats als pneumàtics, llandes tapisseries i interiors. També queden exclosos els danys causats al vehicle com a conseqüència de circular per vies no autoritzades al trafic rodat(pistes forestals, circuits esportius, etc..) No cobreix perdudes ni danys en equipatge o mercaderies transportades. L'arrendatari es compromet a utilitzar el vehicle d'acord amb les normes de conducció i circulació. El vehicle no serà autoritzat:

 -per a empènyer o remolcar qualsevol vehicle o remolc.

 -per a participar en proves esportives o entrenaments de qualsevol modalitat. 

-per a proves de resistència de materials , accessoris o productes per a automòbils. 

-per persones sota efectes de l'alcohol, les drogues o qualsevol altra substància que afecti a la seva consistència o capacitat de reacció. 

-per al transport de passatgers o mercaderies, quant a això impliqui una utilització del vehicle no comercial , per a fins comercials o industrials, i en cap cas, per a transport de mercaderies en contravenció dels reglaments de duanes o de qualsevol llei,reglament o ordenança. En cas que el vehicle llogat tingués més de 5 places ,l'arrendatari es compromet a acatar la disposició del reglament de transports per carretera respecte a l'equipatge transportat, definits com les peces i efectes destinats a ús personal dels propis viatgers, així com els útils i eines del seu art , professió o ofici, bé es presentin continguts en baguls i maletes, sota altra coberta qualsevol o a la vista sense embalatge algun.

 -per a transportar peix, materials inflamables, explosius, combustibles líquids i gasosos, fruites i hortalisses en recorregut major de 300 kms, i qualsevol classe de líquid embotellat. 

-en cas de vehicle comercial , per a transportar mercaderies per pes superior al màxim autoritzat per al vehicle, ni mercaderies deficientment distribuïdes o mal subjectes; per a efectuar serveis de càrrega fraccionada, entenent-se com a tals les expedicions que hagi més d'un sol remitent i/o més d'un consignatari, tret que l'arrendatari hagi tingut prèviament i a càrrec seu tots els permisos i autoritzacions precises. 

-en vies no aptes per a la circulació o en zones restringides.

 L'arrendatari es compromet a pagar a l'arrendador:

 -el preu del lloguer resultant de la tarifa especificada, així com els impostos i taxes aplicables.

-l’import corresponent a tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivats d'aparcaments indeguts, infraccions de tràfic i normes de transport o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle, l'arrendatari durant el temps de vigència del contracte,tret que s'hagin originat per part de l'arrendador. 

-totes les despeses, fins i tot judicials i raonables honoraris d'advocats i pregats per reclamacions de quantitats degudes per l'arrendatari a l'arrendador. 

-les despeses de reparació del vehicle motivats per col·lisió o bolcada d'aquest vehicle, determinant-se, no obstant això, que si aquest vehicle està sent utilitzat d'acord amb els termes d'aquest contracte, la responsabilitat de l'arrendatari, i no excedirà la quantitat que s'especifica per als diferents grups donada en la tarifa vigent. 

-l'import corresponent als accessoris que al terme del lloguer faltin del vehicle o hagin estat substituïts per un altre. 

-l'arrendatari serà responsable de tots aquells danys mecànics derivats del mal ús, falta de precaucions, en general, tot tipus de negligències que ocasionin desperfectes en el vehicle. 

En cas d'accident de tràfic, danys al vehicle o desaparició del mateix, l'arrendatari s'obliga a: -comunicar els fets a l'arrendador en un termini màxim de 24 hores. -obtenir els noms i adreces de les persones embolicades en l'accident, així com possibles testimonis. -emplenar i signar el part d'accident. -avisar immediatament a la policia si la culpabilitat de l'altra persona ha de ser investigada i si hi ha persones ferides. -en cas de robatori del vehicle, la seva responsabilitat queda limitada a la quantia de la franquícia indicada en la nostra llista de tarifes vigent, sempre quan se'ns presenti en menys de 24 hores una denúncia davant la policia per part del prenedor del contracte i es presentin les claus del vehicle personalment en l'oficina de GAT 2000 sl. 

No està autoritzat a traslladar el vehicle o circular fora del territori nacional, excepte autorització expressa per escrit de GAT 2000, en aquest cas l'import de la pòlissa d'assegurances internacional o carta verda serà per compte de l'arrendatari. 

Tota responsabilitat per pèrdues o danys que es produeixin en objectes deixats, guardats o transportats per l'arrendatari o qualsevol altra persona, dintre o sobre el vehicle, bé sigui amb anterioritat o durant el temps de vigència del contracte, bé sigui després de la devolució del vehicle, serà responsabilitat única i exclusiva de l'arrendador. 

Per a qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació al present contracte, les parts se sotmeten a la junta arbitral de transports de viatgers que resulti competent conforme al disposat per la llei de de ordenació dels transports terrestres i del seu reglament de desenvolupament. L'arrendatari autoritza expressament a GAT 2000 el tractament automàtic de les seves dades personals , necessari per a la prestació del servei pactat. Aquestes dades seran tractats amb confidencialitat, d'acord amb la legislació espanyola de protecció de dades .Així mateix se li informa de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant petició escrita. 

En cas que el client deixi el seu cotxe dins les nostres instal.lacions durant la duració del lloguer, GAT no es farà responsable en cas d’incendi, robament etc etc...

Queda terminantment prohibida la manipulació de la retolació del vehicle sota càrrec de 700€ + iva. La devolució de claus fora hores d'oficina , és estrictament responsabilitat del client, així com els desperfectes en vehicles fins a la recollida i confirmació per part del personal de GAT.
LA FORMA MÉS FÀCIL DE LLOGAR UNA FURGONETA.

+ 34 937 450 466

CONTACTE

  • Rambla Ibèria,171 - Sabadell
  • 937 450 466
  • 673 683 011
  • 673 683 011
  • correu@gat2000.net

  • HORARI
  • De 8-13h i 16-19h.DSS 9-13h

GAT

Centenars de grups, empreses, equips esportius, mudances, serveis, produccions de pel·lícules / TV i molt més han escollit GAT por a les seves necessitats de Alquiler de furgonetes. Llegiu el que han de dir!


Últimes ressenyes:

Tracte porfecte. Furgoneta com nova. Preu supor-bo. Flexibilitat en el retorn. No es pot demanar més. Repetirem segur

Marc Longaron

Llevamos años trabajando con Ellos 100% recomendable

Jeremy Sabariego

Bon preu, bon servei i bona atenció.

Albert Batlles

Genial. Tracte professional i molt agradable.Hem repetit i tornarem a comptar amb els seus serveis.

Carles Ballbè
GAT 2000 SL © 2021